தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
எழுத்தறிவுப் போட்டி - விசேட கிழ்; பிரிவு - தேசிய நிலை
Index Number Student Name Rank
LW 002 Aaranan Mathiyalagan Grade A
LW 001 Aarushi Ramanan Grade A
LW 004 Abhijit Sudakaran Grade C
LW 005 Ahash Suresh Grade C
LW 006 Ambha Ganeshan Grade B
LW 007 Ambika Ashokabalan Grade A
LW 008 Amudha Bharathi Grade A
LW 009 Anakai Ganeshan Grade C
LW 010 Anderson John Britto Grade A
LW 012 Aravind Sathyanarayanan Grade A
LW 014 Arya Ramesh Grade B
LW 017 Asvetha Senthilkumaran Grade A
LW 018 Brindha Sivakumar Grade A
LW 019 Charan Sukumar 2nd Prize (Grade A)
LW 020 Danush Prabagar Grade B
LW 022 Deeptha Kannappan Grade A
LW 023 Gishani Pradheepan Grade B
LW 024 Javaneesh Janasuthan Grade A
LW 026 Kailiny Thushanthan Grade B
LW 087 Kannamma Shantharajah Grade C
LW 027 Karthik Seevanayagam 2nd Prize (Grade A)
LW 028 Kavin Maran Grade B
LW 029 Kirthika Nadimuttu Grade C
LW 030 Lakshitha Yogeswaran Grade A
LW 031 Mahin Velusamy Grade B
LW 032 Mathushan Suntharamohan 2nd Prize (Grade A)
LW 033 Mayavan Rathanthas 6th Prize (Grade A)
LW 034 Methushan Senthilraj Grade C
LW 035 Mithun Naguleswaran Grade A
LW 036 Narren Nedumaran Grade B
LW 077 Neeraja Ahielan Grade B
LW 037 Pranika Shanthikumar 9th Prize (Grade A)
LW 038 Prathikshaah Satheesan 6th Prize (Grade A)
LW 039 Ragavan Krishnasarma Grade B
LW 040 Ragesh Ramanalingam Grade C
LW 041 Ragul Murugesu Grade B
LW 042 Ragulan Gnanavel Grade A
LW 082 Rakshana Rajesh Grade A
LW 044 Ramanan Thiruthikaran Grade B
LW 045 Reshmi Maragatha Iyyappan 2nd Prize (Grade A)
LW 046 Rethanya Sureh Kumar Grade B
LW 047 Saambavi Seevanayagam Grade A
LW 048 Samudra Pathmasiri First Prize (Gold Medal)
LW 078 Satiya Anantha soruban Grade C
LW 050 Sharuka Sivasuthan 6th Prize (Grade A)
LW 051 Shriharini Paranthaman Grade A
LW 052 Silokini Santhanakrishnan Grade B
LW 053 Sivasiny Sivadhasan Grade A
LW 054 Sreenidhi Karthik Grade A
LW 056 Swetha Sureshbabu Grade B
LW 057 Tarine Vivarjitha Grade A
LW 058 Tejaswini Sajeev Grade A
LW 071 Thanujan Srikumar Grade C
LW 059 Tharaka Shanmugarajan Grade C
LW 060 Theshnie Ketheswaran Grade A
LW 062 Thivyaa Mahendran Grade B
LW 063 Venilaa Sutharsan Grade C
LW 064 Vignash Somavarman Grade A
LW 065 Vimalash Somavarman Grade B
LW 067 Vinojan Ponnampalam Grade C
LW 068 Vithaghan Vijay Grade A
LW 069 Vithuja Vijayakumar Grade B
LW 070 Wamika Kuganeswaran 9th Prize (Grade A)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - விசேட கிழ்; பிரிவு - மாநில நிலை - நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Index Number Student Name Rank
LW 001 Aarushi Ramanan Grade A
LW 006 Ambha Ganeshan Grade B
LW 007 Ambika Ashokabalan Grade A
LW 008 Amudha Bharathi Grade A
LW 009 Anakai Ganeshan Grade C
LW 014 Arya Ramesh Grade B
LW 017 Asvetha Senthilkumaran Grade A
LW 022 Deeptha Kannappan Grade A
LW 023 Gishani Pradheepan Grade B
LW 026 Kailiny Thushanthan Grade B
LW 028 Kavin Maran Grade B
LW 029 Kirthika Nadimuttu Grade C
LW 031 Mahin Velusamy Grade B
LW 033 Mayavan Rathanthas 1st Prize (Grade A)
LW 038 Prathikshaah Satheesan 1st Prize (Grade A)
LW 039 Ragavan Krishnasarma Grade B
LW 046 Rethanya Sureh Kumar Grade B
LW 052 Silokini Santhanakrishnan Grade B
LW 053 Sivasiny Sivadhasan Grade A
LW 057 Tarine Vivarjitha Grade A
LW 058 Tejaswini Sajeev Grade A
LW 071 Thanujan Srikumar Grade C
LW 059 Tharaka Shanmugarajan Grade C
LW 060 Theshnie Ketheswaran Grade A
LW 064 Vignash Somavarman Grade A
LW 065 Vimalash Somavarman Grade B
LW 068 Vithaghan Vijay Grade A
LW 070 Wamika Kuganeswaran 3rd Prize (Grade A)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - விசேட கிழ்; பிரிவு - மாநில நிலை - விக்ரோறியா
Index Number Student Name Rank
LW 002 Aaranan Mathiyalagan Grade A
LW 004 Abhijit Sudakaran Grade C
LW 005 Ahash Suresh Grade C
LW 010 Anderson John Britto Grade A
LW 012 Aravind Sathyanarayanan Grade A
LW 019 Charan Sukumar 2nd Prize (Grade A)
LW 020 Danush Prabagar Grade B
LW 024 Javaneesh Janasuthan Grade A
LW 027 Karthik Seevanayagam 2nd Prize (Grade A)
LW 032 Mathushan Suntharamohan 2nd Prize (Grade A)
LW 035 Mithun Naguleswaran Grade A
LW 036 Narren Nedumaran Grade B
LW 077 Neeraja Ahielan Grade B
LW 037 Pranika Shanthikumar Grade A
LW 041 Ragul Murugesu Grade B
LW 082 Rakshana Rajesh Grade A
LW 044 Ramanan Thiruthikaran Grade B
LW 045 Reshmi Maragatha Iyyappan 2nd Prize (Grade A)
LW 047 Saambavi Seevanayagam Grade A
LW 048 Samudra Pathmasiri 1st Prize (Grade A)
LW 078 Satiya Anantha soruban Grade C
LW 050 Sharuka Sivasuthan Grade A
LW 062 Thivyaa Mahendran Grade B
LW 063 Venilaa Sutharsan Grade C
LW 069 Vithuja Vijayakumar Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - விசேட கிழ்; பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
LW 087 Kannamma Shantharajah 2nd Prize (Grade C)
LW 034 Methushan Senthilraj 3rd Prize (Grade C)
LW 054 Sreenidhi Karthik 1st Prize (Grade A)
LW 067 Vinojan Ponnampalam Grade C
எழுத்தறிவுப் போட்டி - விசேட கிழ்; பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
LW 018 Brindha Sivakumar Grade A
LW 030 Lakshitha Yogeswaran 1st Prize (Grade A)
LW 040 Ragesh Ramanalingam Grade C
LW 042 Ragulan Gnanavel 3rd Prize (Grade A)
LW 051 Shriharini Paranthaman 2nd Prize (Grade A)
LW 056 Swetha Sureshbabu Grade B

 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - தேசிய நிலை
Index Number Student Name Rank
IW001 Aadithya Ramesh Participation
IW002 Abinayan Rajkumar 8th Prize (Grade A)
IW004 Abirami Narenthiranathan Grade B
IW005 Abitharany Chandran 2nd Prize (Grade A)
IW006 Aditri Ramia Anagan Grade A
IW007 Aingharan Athiththan Grade B
IW008 Akash Saravanan Grade B
IW010 Amiethesh Senthilkumaran Grade A
IW011 Anbukkarasi Dhanapal 8th Prize (Grade A)
IW013 Ayswaryaa Raja Grade B
IW014 Banuka Kanagasabesan 3rd Prize (Grade A)
IW015 Basaban Thulasithasan 8th Prize (Grade A)
IW016 Cinthana Brabhaharan Grade A
IW017 Diluxan Ramanan Grade A
IW070 Givakan Saseendran Grade A
IW018 Hareswar Nirmalan Grade C
IW019 Hari Palanivelmurugan Grade A
IW021 Harshitha Palanivelu Grade B
IW022 Jasmin Ayishah Usham 8th Prize
IW023 Juvan Srikumar Grade B
IW024 Kavishkarr Sripathmasri Grade A
IW025 Keerthana Kalaiarasu Grade B
IW026 Kirishana Gnanaraja 4th Prize
IW027 Kothaimahal Uthayarajan Grade A
IW029 Krisigan Seevarajah Grade B
IW030 Luximypratha Eswaran First Prize (Gold Medal)
IW031 Luxiraam Kiritharan 7th Prize (Grade A)
IW033 Madhavaram Sriranganatha Iyer Grade B
IW032 Maran Parathan Grade C
IW037 Mark Ahilan Sesuraj Grade B
IW039 Naveen Jagadeesan Grade A
IW040 Niranjana Kannan Grade B
IW041 Nirujan Vijayarajan Grade A
IW042 Nivetha Srithar Grade B
IW043 Pranav Jagadeesan Grade A
IW044 Prianka Gengasuthan Grade A
IW046 Rakul Sridaran 6th Prize (Grade A)
IW047 Saaini Balakrishnan Grade B
IW048 Sagania Sabesan Grade C
IW049 Samanthy Sudeshan Grade B
IW052 Shiyaan Uthayanan Grade B
IW053 Sijarthan Jaseetharan Participation
IW054 Srudiksha Rajasekar 4th Prize (Grade A)
IW055 Surabhi Tharmaseelan Grade C
IW056 Suruthi Tharmaseelan Grade C
IW057 Swathi Tharmaseelan Grade C
IW058 Tharankini Santhanakrishnan Grade A
IW059 Theeban Varathan Grade C
IW060 Thilak Velliangiri Grade B
IW062 Thulasi Sivakumaran Grade B
IW063 Varun Anjanoor Kanagasabapathi Grade B
IW064 Vibhu Karthikeyan Grade B
IW065 Vibusan Sivasubramaniyam Grade B
IW066 Vidiya Balacumar Grade B
IW067 Vikana Sutharsan Participation
IW068 Vithus Vijayakumar Grade B
IW069 Vithushaa Thushyanthan Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Index Number Student Name Rank
IW001 Aadithya Ramesh Participation
IW002 Abinayan Rajkumar Grade A
IW004 Abirami Narenthiranathan Grade B
IW006 Aditri Ramia Anagan Grade A
IW010 Amiethesh Senthilkumaran Grade A
IW011 Anbukkarasi Dhanapal Grade A
IW013 Ayswaryaa Raja Grade B
IW014 Banuka Kanagasabesan 2nd Prize (Grade A)
IW017 Diluxan Ramanan Grade A
IW070 Givakan Saseendran Grade A
IW022 Jasmin Ayishah Usham Grade A
IW023 Juvan Srikumar Grade B
IW024 Kavishkarr Sripathmasri Grade A
IW026 Kirishana Gnanaraja 3rd Prize (Grade A)
IW030 Luximypratha Eswaran 1st Prize (Grade A)
IW033 Madhavaram Sriranganatha Iyer Grade B
IW040 Niranjana Kannan Grade B
IW043 Pranav Jagadeesan Grade A
IW047 Saaini Balakrishnan Grade B
IW053 Sijarthan Jaseetharan Participation
IW054 Srudiksha Rajasekar 3rd Prize (Grade A)
IW058 Tharankini Santhanakrishnan Grade A
IW059 Theeban Varathan Grade C
IW060 Thilak Velliangiri Grade B
IW063 Varun Anjanoor Kanagasabapathi Grade B
IW064 Vibhu Karthikeyan Grade B
IW066 Vidiya Balacumar Grade B
IW067 Vikana Sutharsan Participation
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - விக்ரோறியா
Index Number Student Name Rank
IW005 Abitharany Chandran 1st Prize (Grade A)
IW007 Aingharan Athiththan Grade B
IW015 Basaban Thulasithasan Grade A
IW018 Hareswar Nirmalan Grade C
IW021 Harshitha Palanivelu Grade B
IW025 Keerthana Kalaiarasu Grade B
IW027 Kothaimahal Uthayarajan Grade A
IW029 Krisigan Seevarajah Grade B
IW031 Luxiraam Kiritharan 3rd Prize (Grade A)
IW032 Maran Parathan Grade C
IW037 Mark Ahilan Sesuraj Grade B
IW039 Naveen Jagadeesan Grade A
IW041 Nirujan Vijayarajan Grade A
IW044 Prianka Gengasuthan Grade A
IW046 Rakul Sridaran 2nd Prize (Grade A)
IW049 Samanthy Sudeshan Grade B
IW052 Shiyaan Uthayanan Grade B
IW055 Surabhi Tharmaseelan Grade C
IW056 Suruthi Tharmaseelan Grade C
IW057 Swathi Tharmaseelan Grade C
IW062 Thulasi Sivakumaran Grade B
IW065 Vibusan Sivasubramaniyam Grade B
IW068 Vithus Vijayakumar Grade B
IW069 Vithushaa Thushyanthan Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
IW048 Sagania Sabesan 1st Prize (Grade C)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
IW008 Akash Saravanan 2nd Prize (Grade B)
IW019 Hari Palanivelmurugan 1st Prize (Grade A)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - அடிலயிட்
Index Number Student Name Rank
IW042 Nivetha Srithar 1st Prize (Grade B)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
Index Number Student Name Rank
IW016 Cinthana Brabhaharan 1st Prize (Grade A)

 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - தேசிய நிலை
Index Number Student Name Rank
SW 002 Aarooran Mathiyalagan Grade B
SW 001 Agilan Murali Grade B
SW 004 Ahainphan Sivakumaran Grade C
SW 005 Anjala Ranjith 6th Prize (Grade A)
SW 006 Ashivinie Muraleetharan Grade B
SW 007 Avanthika Saravanan Grade B
SW 008 Bhuvan Senthil 8th Prize (Grade A)
SW 009 Deeksha Jagadeesan Grade A
SW 010 Ganesha Sarma Ragavan Grade B
SW 011 Gayathri Elango Grade B
SW 012 Gokul Sridaran 7th Prize (Grade A)
SW 013 Gurusanjeev Ravindrarajah 2nd Prize (Grade A)
SW 014 Janagan Mugunthan Grade B
SW 015 Janathini Kumarakuruparan Grade A
SW 016 Jayashri Thirumalainambi Grade B
SW 017 Jeyalakshmi Sithirasenan Grade B
SW 019 Keerthigan Seevarajah Grade A
SW 022 Mathanakanth Srikanth Grade C
SW 023 Mayuria Mayurathas 3rd Prize (Grade A)
SW 024 Naveen Naguleswaran Grade B
SW 025 Nikethan Phirabakaran 9th Prize (Grade A)
SW 026 Nolen Titus Grade A
SW 029 Samyuktha Vijayakrishnan Grade A
SW 030 Sanchani Brabhaharan Grade B
SW 031 Sathuriya Sabesan Grade C
SW 032 Scejon Mugunthan Grade C
SW 034 Shrihari Gowri Theenathayalan Grade A
SW 035 Shrishaeka Premathasa 5th Prize (Grade A)
SW 037 Solai Venkatachalam Grade C
SW 038 Subhani Vishnulingam Grade B
SW 039 Subhash Velliangiri 10th Prize (Grade A)
SW 041 Sweta Tharmaseelan Grade C
SW 042 Thuvarahan Chandran 4th Prize (Grade A)
SW 043 Thuvasaki Mahinthan Grade B
SW 044 Vaishnavi Sivagnanasundaram Grade B
SW 045 Vanojh Prabagar Grade C
SW 046 Vijayal Vijay First Prize (Gold Medal)
SW 047 Vinoj Mohanachandran Grade B
SW 048 Vithushan Vishnulingam Grade C
SW 049 Yashila Velusamy Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Index Number Student Name Rank
SW 001 Agilan Murali Grade B
SW 005 Anjala Ranjith Grade A
SW 008 Bhuvan Senthil Grade A
SW 009 Deeksha Jagadeesan Grade A
SW 013 Gurusanjeev Ravindrarajah 2nd Prize (Grade A)
SW 015 Janathini Kumarakuruparan Grade A
SW 022 Mathanakanth Srikanth Grade C
SW 023 Mayuria Mayurathas 3rd Prize (Grade A)
SW 034 Shrihari Gowri Theenathayalan Grade A
SW 039 Subhash Velliangiri Grade A
SW 046 Vijayal Vijay First Prize (Grade A)
SW 049 Yashila Velusamy Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - விக்ரோறியா
Index Number Student Name Rank
SW 002 Aarooran Mathiyalagan Grade B
SW 010 Ganesha Sarma Ragavan Grade B
SW 011 Gayathri Elango Grade B
SW 012 Gokul Sridaran 3rd Prize (Grade A)
SW 016 Jayashri Thirumalainambi Grade B
SW 019 Keerthigan Seevarajah Grade A
SW 024 Naveen Naguleswaran Grade B
SW 025 Nikethan Phirabakaran Grade A
SW 029 Samyuktha Vijayakrishnan Grade A
SW 035 Shrishaeka Premathasa 2nd Prize (Grade A)
SW 037 Solai Venkatachalam Grade C
SW 041 Sweta Tharmaseelan Grade C
SW 042 Thuvarahan Chandran 1st Prize (Grade A)
SW 043 Thuvasaki Mahinthan Grade B
SW 044 Vaishnavi Sivagnanasundaram Grade B
SW 045 Vanojh Prabagar Grade C
SW 047 Vinoj Mohanachandran Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
SW 006 Ashivinie Muraleetharan 1st Prize (Grade B)
SW 031 Sathuriya Sabesan 2nd Prize (Grade C)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
SW 007 Avanthika Saravanan 2nd Prize (Grade B)
SW 017 Jeyalakshmi Sithirasenan 1st Prize (Grade B)
SW 038 Subhani Vishnulingam 3rd Prize (Grade B)
SW 048 Vithushan Vishnulingam Grade C
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - அடிலயிட்
Index Number Student Name Rank
SW 004 Ahainphan Sivakumaran 3rd Prize (Grade C)
SW 014 Janagan Mugunthan 2nd Prize (Grade B)
SW 026 Nolen Titus 1st Prize (Grade A)
SW 032 Scejon Mugunthan Grade C
எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
Index Number Student Name Rank
SW 030 Sanchani Brabhaharan 1st Prize (Grade B)

 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - தேசிய நிலை
Index Number Student Name Rank
AW 002 Aarabi Mathiyalagan Grade A
AW 001 Abeza Poopalasingam Grade B
AW 003 Abhisha Nirmalathas Grade B
AW 066 Abirami Raveendran Grade B
AW 004 Akash Raja Grade B
AW 007 Anumitha Nanthinathan Grade C
AW 067 Arsha Abeyasingam Grade A
AW 008 Ashvini Kasinathan Grade B
AW 009 Biruthivi Babu Grade B
AW 010 Chiranjive Manivasagam Grade B
AW 011 Darsilaa Sivakumaran 7th Prize (Grade A)
AW 012 Darzana Ravindrarajah First Prize (Gold Medal)
AW 013 Dhanya Karthikeyan 4th Prize (Grade A)
AW 014 Dishan Joseph Stanil Participation
AW 015 Divyeshan Amirthalingam Grade C
AW 016 Haradarshana Kannan 9th Prize (Grade A)
AW 063 Janani Jeganmohan 3rd Prize (Grade A)
AW 019 Kanusanth Mukunthas Grade B
AW 020 Karuniyagan Thillainathan Grade B
AW 062 Kavinila Nakkeeran 8th Prize (Grade A)
AW 021 Keshika Amirthalingam Grade C
AW 022 Kishork K Thananjeyan Grade C
AW 024 Mahisa Poopalasingam Grade B
AW 025 Malavan Srikumar Grade B
AW 027 Mayura Khanthan Grade A
AW 028 Mohanapiriyan Muthukkumarasamy Grade A
AW 029 Moshika Premathasa Participation
AW 030 Niranjan Srithar Grade C
AW 031 Nithiya Pathmasiri Grade A
AW 032 Oaviya Bavanendrakumar 6th Prize (Grade A)
AW 033 Pranavan Pirapakaran Grade C
AW 035 Puraathani Kirupaharan Grade A
AW 071 Ratheepan Nadesananthan Grade B
AW 036 Saalai Kaaviya Salai Manimudian Grade B
AW 037 Samanthi Singarasa 10th Prize (Grade A)
AW 038 Saranya Thirumalainambi Grade A
AW 039 Sathursan Sabesan Grade C
AW 040 Sathusan Paramalingam Grade C
AW 041 Shakthi Jaya Elangovan Grade B
AW 042 Shankavi Sivanesan Grade C
AW 065 Shivanee Gopal Grade B
AW 044 Shweta Manivasagam Grade B
AW 047 Suhasini Shanmugarajan 2nd Prize (Grade A)
AW 049 Swarnika Rajasekar Grade B
AW 050 Tejaswi Senthilkumar Grade B
AW 061 Tharshana Sritharan Grade B
AW 052 Thejeswaran Elankayer Grade C
AW 053 Thenuka Kanagasabesan 5th Prize (Grade A)
AW 054 Thuvaahini Ratnaseelan Grade A
AW 055 Thuvarahan Muthukkumarasamy Grade A
AW 056 Vahine Yogesan Grade A
AW 057 Varsahe Manivasakan Grade B
AW 060 Vidhya Naguleswaran Grade B
AW 058 Vithuran Jeyasingham Grade C
AW 059 Yamini Thimmireddy Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Index Number Student Name Rank
AW 001 Abeza Poopalasingam Grade B
AW 066 Abirami Raveendran Grade B
AW 004 Akash Raja Grade B
AW 067 Arsha Abeyasingam Grade A
AW 009 Biruthivi Babu Grade B
AW 010 Chiranjive Manivasagam Grade B
AW 012 Darzana Ravindrarajah 1st Prize (Grade A)
AW 013 Dhanya Karthikeyan Grade A
AW 015 Divyeshan Amirthalingam Grade C
AW 016 Haradarshana Kannan Grade A
AW 063 Janani Jeganmohan 3rd Prize (Grade A)
AW 062 Kavinila Nakkeeran Grade A
AW 021 Keshika Amirthalingam Grade C
AW 024 Mahisa Poopalasingam Grade B
AW 027 Mayura Khanthan Grade A
AW 033 Pranavan Pirapakaran Grade C
AW 035 Puraathani Kirupaharan Grade A
AW 036 Saalai Kaaviya Salai Manimudian Grade B
AW 041 Shakthi Jaya Elangovan Grade A
AW 065 Shivanee Gopal Grade B
AW 044 Shweta Manivasagam Grade B
AW 047 Suhasini Shanmugarajan 2nd Prize (Grade A)
AW 049 Swarnika Rajasekar Grade B
AW 050 Tejaswi Senthilkumar Grade B
AW 061 Tharshana Sritharan Grade B
AW 053 Thenuka Kanagasabesan Grade A
AW 054 Thuvaahini Ratnaseelan Grade A
AW 056 Vahine Yogesan Grade A
AW 060 Vidhya Naguleswaran Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - விக்ரோறியா
Index Number Student Name Rank
AW 002 Aarabi Mathiyalagan 3rd Prize (Grade A)
AW 003 Abhisha Nirmalathas Grade B
AW 007 Anumitha Nanthinathan Grade C
AW 008 Ashvini Kasinathan Grade B
AW 014 Dishan Joseph Stanil Participation
AW 019 Kanusanth Mukunthas Grade A
AW 020 Karuniyagan Thillainathan Grade B
AW 022 Kishork K Thananjeyan Grade C
AW 025 Malavan Srikumar Grade B
AW 029 Moshika Premathasa Participation
AW 031 Nithiya Pathmasiri Grade A
AW 071 Ratheepan Nadesananthan Grade B
AW 037 Samanthi Singarasa 1st Prize (Grade A)
AW 038 Saranya Thirumalainambi 2nd Prize (Grade A)
AW 040 Sathusan Paramalingam Grade C
AW 042 Shankavi Sivanesan Grade B
AW 057 Varsahe Manivasakan Grade B
AW 059 Yamini Thimmireddy Grade B
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
AW 039 Sathursan Sabesan 2nd Prize (Grade C)
AW 058 Vithuran Jeyasingham 1st Prize (Grade C)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
AW 028 Mohanapiriyan Muthukkumarasamy 3rd Prize (Grade A)
AW 032 Oaviya Bavanendrakumar 1st Prize (Grade A)
AW 052 Thejeswaran Elankayer Grade C
AW 055 Thuvarahan Muthukkumarasamy 2nd Prize (Grade A)
எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - அடிலயிட்
Index Number Student Name Rank
AW 011 Darsilaa Sivakumaran 1st Prize (Grade A)
AW 030 Niranjan Srithar 2nd Prize (Grade C)

 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - தேசிய நிலை
Index Number Student Name Rank
YW 001 Aarthiekaa Sitsabesan Grade B
YW 002 Abhirami Ragavan Grade B
YW 003 Anirudh Vijayaraj Shivaki
Sivaramakrishnamurthy
Grade B
YW 005 Daenikka Ravindrarajah 3rd Prize (Grade A)
YW 007 Hamshika Sumanthiran 6th Prize (Grade A)
YW 008 Janarthan Kumarakuruparan Grade A
YW 009 Kabishan Amalathes Grade B
YW 010 Kavya Palaniswamy 10th Prize (Grade A)
YW 011 Kirushikka Arasanayagam 3rd Prize (Grade A)
YW 012 KirushnaHamshi Ekamparam 2nd Prize (Grade A)
YW 013 Maiyurentheran Srikumar Grade C
YW 014 Marydinisha Josephstanil 8th Prize (Grade A)
YW 015 Mathumai Koneshwaran First Prize (Gold Medal)
YW 016 Mathushah Satheesan 9th Prize (Grade A)
YW 017 Puvirangan Sivaranjan Grade C
YW 018 Rakshana Chandrasekara Grade A
YW 019 Sambavi Singarasa Grade B
YW 020 Sansuthan Singarasa Grade C
YW 021 Sharankan Sivaranjan 7th Prize (Grade A)
YW 022 Sharanya Thiyagarajah Grade B
YW 023 Shivanjali Ratnaseelan Grade B
YW 024 Shreelekha Thiruvadi Grade C
YW 025 Tamilnila Yogasingam Grade A
YW 027 Umaiyan Haran Grade C
YW 028 Uthayani Jeganathan 5th Prize (Grade A)
YW 029 Venuka Logeswaran Grade B
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - மாநில நிலை - நியூ சவுத் வேல்ஸ்
Index Number Student Name Rank
YW 001 Aarthiekaa Sitsabesan Grade B
YW 005 Daenikka Ravindrarajah 3rd Prize (Grade A)
YW 008 Janarthan Kumarakuruparan Grade A
YW 009 Kabishan Amalathes Grade B
YW 011 Kirushikka Arasanayagam 3rd Prize (Grade A)
YW 012 KirushnaHamshi Ekamparam 2nd Prize (Grade A)
YW 015 Mathumai Koneshwaran 1st Prize (Grade A)
YW 016 Mathushah Satheesan Grade A
YW 017 Puvirangan Sivaranjan Grade C
YW 018 Rakshana Chandrasekara Grade A
YW 021 Sharankan Sivaranjan Grade A
YW 022 Sharanya Thiyagarajah Grade B
YW 023 Shivanjali Ratnaseelan Grade B
YW 025 Tamilnila Yogasingam Grade A
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - மாநில நிலை - விக்ரோறியா
Index Number Student Name Rank
YW 002 Abhirami Ragavan Grade B
YW 003 Anirudh Vijayaraj Shivaki Sivaramakrishnamurthy Grade B
YW 007 Hamshika Sumanthiran 1st Prize (Grade A)
YW 010 Kavya Palaniswamy 3rd Prize (Grade A)
YW 013 Maiyurentheran Srikumar Grade C
YW 014 Marydinisha Josephstanil 2nd Prize (Grade A)
YW 019 Sambavi Singarasa Grade B
YW 020 Sansuthan Singarasa Grade C
YW 029 Venuka Logeswaran Grade B
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
YW 024 Shreelekha Thiruvadi 1st Prize (Grade C)
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - மாநில நிலை - அடிலயிட்
Index Number Student Name Rank
YW 028 Uthayani Jeganathan 1st Prize (Grade A)
விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - இளைஞர் பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
Index Number Student Name Rank
YW 027 Umaiyan Haran 1st Prize (Grade C)

 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டி - 2013
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
IWB 002 Jevishaa Senthilraj Grade B
IWB 003 Kasturi Rasaratnam Grade C
IWB 006 Mihila Ponnampalam Grade B
IWB 007 Nayana Srinivaasan Grade C
IWB 008 Nilahvan Shanthan Grade B
IWB 009 Nivedha Manikandan 1st Prize (Grade A)
IWB 010 Preetish Thirumalai 2nd Prize (Grade A)
IWB 012 Sajani Skanthan 3rd Prize (Grade A)
IWB 014 Swathy Sivapatham Grade B
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
IWB 004 Kirijan Vijeyakumar 3rd Prize (Grade A)
IWB 005 Meerujan Jeyalingam 1st Prize (Grade A)
IWB 011 Ramiya Ramanalingam 2nd Prize (Grade A)
IWB 015 Tharani Murugananthan 3rd Prize (Grade A)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
Index Number Student Name Rank
IWB 001 Abilash Sivasith 1st Prize (Grade B)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
SWB 002 Maathulan Pranavan Grade B
SWB 003 Niruja Ponnampalam Grade B
SWB 006 Shethran Srinivaasan 2nd Prize (Grade A)
SWB 007 Shiyamar Sivapatham 1st Prize (Grade A)
SWB 009 Thasaangan Dhevarajah Grade A
SWB 010 Umai Shantharajah 2nd Prize (Grade A)
SWB 011 Yudhishthiran Manikandan Grade B
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
SWB 001 Iraiyanbu Rathinam 3rd Prize (Grade C)
SWB 004 Preeti Kutty 1st Prize (Grade A)
SWB 008 Sivamsan Senthilvasan 2nd Prize (Grade C)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
National Student Name Rank
SWB 005 Sangitha Sivakumar 1st Prize (Grade B)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - கன்பரா
Index Number Student Name Rank
AWB 002 Anojni Skanthan 1st Prize (Grade A)
AWB 003 Krishne Thayaparan 2nd Prize (Grade B)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - குயீன்ஸ்லான்து
Index Number Student Name Rank
AWB 004 Shwetha Jayah 3rd Prize (Grade C)
அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு - மாநில நிலை - வெலிங்ரன்
Index Number Student Name Rank
AWB 001 Ahhash Sivasith 1st Prize (Grade A)
AWB 006 Vaishnavi Sivakumar 2nd Prize (Grade A)